Algemene voorwaarden balletlessen

 

Afspraken voor tijdens de lessen

- Er wordt tijdens de lessen niet gegeten en gedronken. Een flesje water is daarbij een uitzondering.;

- Tijdens de lessen zittende haren van de leerlingen vast;
- De lesruimte wordt pas betreden op het moment dat de voorgaande les is geëindigd;
- Mobiele telefoons staan gedurende de les uit.

Opzegging

De opzegging dient een maand vóórdat het kwartaal is afgelopen, via het uitschrijfformulier op de website te worden verstuurd. 

Zodra een leerling 4 jaar wordt, eindigt het lidmaatschap automatisch.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Tussentijds opzeggen kan, maar als halverwege een kwartaal of workshop met het volgen van lessen wordt gestopt vindt er géén restitutie van lesgeld plaats. Vief Sportief behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, dan wel te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval zal Vief Sportief haar uiterste best doen om op een volwaardige manier te compenseren dan wel in te halen. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. 

Uitsluiting van deelname aan de lessen

Leerlingen, waarvan de ouder/verzorger in gebreke is gebleven bij betaling van de verschuldigde lesgelden, kunnen van verdere deelname aan de lessen worden uitgesloten. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan.

Aansprakelijkheid
Vief Sportief is niet aansprakelijk voor:

- het zoekraken van kleding en-of andere eigendommen;
- letsel of schade tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelname aan de activiteiten van Vief Sportief.

Portretrecht

Vief Sportief maakt regelmatig beeldmateriaal van de lessen dat wordt gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, voor brochures, flyers en persberichten. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling akkoord te gaan met de publicatie van het beeldmateriaal. Er mag schriftelijk bezwaar aangetekend worden tegen deze automatische akkoordverklaring.

Vief Sportief zal zich dan inspannen om publicatie van dit beeldmateriaal te voorkomen.

Geldigheid
Vief Sportief behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden staan op www.viefsportief.nl